خیارشور حلب به یک

حلب خیارشور در انواع: سوپر ویژه .ویژه و ممتاز

وزن کل ۱۶ کیلو گرم ،وزن آبکش ۸ کیلوگرم